Wettelijke vermeldingen vertaald vanuit het Frans

 

De websitet https://www.fondationmustela.com/nl-be wordt gepubliceerd door de Fondation Mustela (Stichting Mustela) die onder auspiciën staat van de Fondation de France. Deze website bevat institutionele informatie over de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, waarvan de adminstratie is gevestigd op het adres 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk).
 

De heer Jean-Paul BERTHOME, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Fondation Mustela en bestuursvoorzitter van Laboratoires Expanscience, is de publicatiedirecteur van deze website.

 

De website wordt in Ierland gehost door de firma:

 

Amazon Web Services France
67 Boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy – Frankrijk
Telefoon: +33 (0)1 46 17 10 00
Site : aws.amazon.com/fr/

 

De grafische en technische realisatie van de site is toevertrouwd aan het bedrijf:

 

Infostrates
ZAC de la Valentine
4 Montée du Cdt de Robien
13011 Marseille - France
Tel. : +33 (0)4 96 11 07 07
Website : www.infostrates.fr

 

Als u een probleem ontmoet tijdens uw navigatie op de website of als u vragen hebt over de website, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande adres:

 

Fondation Mustela

1, Place des Saisons – 92048 PARIS La Défense Cedex - Frankrijk

Telefoon: +33 (0)1 43 34 60 23
Fax: +33 (0)1 43 34 61 03

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

De toegang tot de Website en het gebruik van zijn inhoud vallen binnen het kader van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Het maken van verbinding met en het navigeren op de Website vormen uwerzijds een acceptatie zonder voorbehoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

 

2. Territorialiteit

De informatie op de Website is bestemd voor gebruik door ingezetenen van Frankrijk. Andere landen, waarvan de wetgeving kan afwijken van de Franse wetgeving, kunnen toegang hebben tot de Website. De informatie op de Website kan dan niet geschikt zijn of niet voldoen aan de buitenlandse wetgeving.

DEZE WEBSITE EN DE INFORMATIE DIE HIJ BEVAT, IS NIET BESTEMD NOCH GOEDGEKEURD VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN OF DOOR AMERIKAANSE BURGERS OF INGEZETENEN.

 

3. Persoonsgegevens

Als onderdeel van de diensten die het op de site aanbiedt, kan ons bedrijf uw persoonlijke gegevens verzamelen door het indienen van een aanvraagdossier voor een prijs of een beurs of een contactverzoek. Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt, stemt u ermee in nauwkeurige informatie te verstrekken die de belangen en/of rechten van derden niet schaadt. De informatie die door ons bedrijf wordt gevraagd, is allemaal verplicht, tenzij het betreffende formulier de benodigde informatie beperkt tot bepaalde velden, voorafgegaan door een asterisk, en in het geval van het niet beantwoorden van een van deze vragen of weigering om bepaalde verplichte informatie van u te verstrekken, zal ons bedrijf geen toegang kunnen geven tot het aanvraagformulier of het contactformulier.

 

Als onderdeel van elke verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik van deze site (indiening van een aanvraagdossier voor een prijs of een studiebeurs, contactverzoek), heeft ons bedrijf de status van gegevensbeheerder en voert het de verzameling en verwerking uit van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679.

 

Ons bedrijf is de enige ontvanger van uw persoonlijke gegevens bij de bedrijven, dochterondernemingen of subdochterondernemingen gevestigd in Frankrijk of in het buitenland (inclusief buiten de Europese Unie) van de Expanscience Group, evenals, indien van toepassing, de onderaannemers en partners die deelnemen aan de diensten aangeboden in het kader van de Site. De verwerking van persoonsgegevens via de Site is enkel bedoeld om een ​​antwoord te kunnen geven op uw indiening van sollicitatiedossiers of uw contactverzoek. De verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van drie (3) jaar vanaf de datum waarop ze zijn verzameld of vanaf het laatste contact dat u met ons bedrijf had in het kader van de hierboven beschreven verwerkingen. De bewaartermijn bedraagt ​​vijf (5) jaar voor aanvragen voor Prijzen en Onderzoeksbeurzen. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en in het bijzonder over de procedures voor het uitoefenen van uw rechten, raden wij u aan ons privacybeleid op de site te lezen.

 

4. Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken, en om deze beter aan te passen aan uw interesses en behoeften.

 

4.1. Wat is een cookie?

"Cookies" zijn trackers die wordt opgeslagen en gelezen tijdens de raadpleging van een website (webtags, pixels, enz.), en die toegang bieden tot informatie die bewaard wordt op de terminal van de gebruiker (computer, tablet, smartphone, …).

 

De cookies die wij gebruiken, hebben als voornaamste doel uw navigatie-ervaring op de site te optimaliseren. Ze laten ons bijvoorbeeld toe om uw voorkeuren te onthouden (taal, winkelwagen, enz.), alsook uw inloggegevens (bijv.: IP-adres, geografische ligging, type en versie van uw webbrowser, besturingssysteem, informatie over uw bezoeken en het gebruik van onze site, enz.) tijdens de navigatie en latere toegang.

 

4.2. Wat is de levensduur van een cookie?

Met uitzondering van de technische cookies die nodig zijn voor het navigeren op de site, zullen de cookies enkel opgeslagen worden op uw terminal als u daarvoor de toestemming verleent. Als u de site blijft gebruiken nadat u de cookie-banner op de startpagina van de site gezien hebt, gaan wij ervan uit dat u instemt met het opslaan van cookies op uw terminal. Deze toestemming is geldig gedurende een periode van 13 maanden.

4.3. Welke cookies gebruiken wij?

De cookies die uitgaan van de site, worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder beschreven worden. Ze kunnen geplaatst worden door ons of door derden.

 

Technische cookies: deze cookies zijn nodig voor de navigatie. Zonder deze cookies zou de site niet correct werken. Deze cookies laten ons bijvoorbeeld toe de presentatie van de site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie), of de informatie met betrekking tot een formulier dat u hebt ingevuld op onze site (inschrijving), te onthouden.

 

Statistische cookies: deze cookies maken het mogelijk om statistieken, bezoek- en gebruiksvolumes bij te houden van de verschillende onderdelen van de site (bezochte rubrieken en inhoud, traject, bezoektijd).

 

4.4. Cookies beheren: aanvaarden of weigeren

Instellen van uw browser: U kunt er op ieder ogenblik voor kiezen om deze cookies te deactiveren. Uw browser kan ingesteld worden om u de cookies te melden die op uw terminal geplaatst worden, en om u te vragen om ze al dan niet te aanvaarden. U kunt de cookies geval per geval aanvaarden of weigeren, of ze systematisch allemaal weigeren. Wij herinneren u eraan dat de instelling uw toegangsvoorwaarden tot onze diensten die het gebruik van cookies vereisten, kan wijzigen. De methode om het plaatsen van cookies toe te laten, verschilt naargelang de browser die u gebruikt. Ze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser, dat u zal toelaten te weten op welke manier u uw voorkeuren met betrekking tot de cookies kunt wijzigen.

 

 

5. Aard en reikwijdte van de op de Website gepubliceerde informatie

De Website kan eventueel meningen weergeven van deskundigen op een bepaald terrein in relatie tot de inhoud van de Website of uittreksels uit persartikelen. Dergelijke informatie verbindt alleen de geraadpleegde deskundige of de schrijver van het artikel en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France.

De Website kan ook informatie bevatten inzake de gezondheid, de lichamelijke conditie, medische onderwerpen of medische behandelingen uitsluitend bestemd voor menselijk gebruik. Deze informatie vormt in geen geval een medisch advies en wordt alleen voor informatiedoeleinden op de Website gepubliceerd.

U dient deze informatie in geen geval te gebruiken voor het stellen van een medische diagnose betreffende een ziekte of een psychisch probleem of het voorschrijven of gebruiken van medicijnen. Het is aan u om uw arts of apotheker te raadplegen. Alleen deze professionals in de gezondheidszorg zijn bevoegd om u een advies te geven aangepast aan uw persoonlijke situatie.

U erkent derhalve dat de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de op Website aangeboden informatie en services en u accepteert dat het gebruik van deze informatie en services uitsluitend valt onder uw volledige verantwoordelijkheid, controle en beheer.

De Website bevat geen enkele reclame voor een product of service in enigerlei vorm.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

De Website is een creatie beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom. De Website in zijn geheel en elk van de elementen waar hij uit bestaat (teksten, directories, software, animaties, afbeeldingen, foto's, illustraties, schema's, logo's, geluiden, muziek, downloadbare bonussen en goodies, enz.) zijn, tenzij anders vermeld, het exclusieve eigendom van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, die als enige gemachtigd is de betreffende intellectuele-eigendomsrechten te gebruiken.

Derhalve, ingevolge de bepalingen van de Franse wet “Code de la Propriété Intellectuelle” en de wettelijke en reglementaire bepalingen van alle landen en de internationale verdragen, is het gebruik van de website, geheel of gedeeltelijk, met name middels downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden, voor andere doeleinden dan persoonlijk en privaat gebruik zonder winstoogmerk, strikt verboden. De schending van deze bepalingen stelt u bloot aan de straffen voorzien in de Franse wet “Code de la Propriété Intellectuelle” en het Franse wetboek van strafrecht, met name op grond van plagiaat van auteursrechten en merkrechten, en in het Franse burgerlijk wetboek inzake civiele aansprakelijkheid.

Het merk Fondation Mustela en de domeinnaam https://www.fondationmustela.com/nl-be zijn het exclusieve eigendom van de oprichter van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France: de onderneming Laboratoires Expanscience, anonieme vennootschap met een kapitaal van € 3 081 420, zetelend op het adres 1, Place des Saisons, 92048 PARIS La Défense Cedex (Frankrijk), ingeschreven in het handelsregister van Nanterre onder nummer 331 930 081 en geïdentificeerd met het individuele intracommunautaire btw-nummer FR 89 331 930 081.

De andere op de Website getoonde merken, tekeningen en modellen zijn het exclusieve eigendom van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke reproductie of elk gebruik van deze merken, domeinnamen, tekeningen en modellen, op enigerlei wijze of gronden, is verboden, evenals hun aantasting.

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, behoudt de vrijheid om op elk gewenst moment zonder voorafgaand bericht de inhoud van de Website te wijzigen.

 

7. Foto's

iStock, Thinkstock, Cyrille Bernard, Adeline Bommart, Alain Goulard, Julien Millet, Barbara Vignaux.

 

8. Garanties en verantwoordelijkheid

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tracht om de via de Website toegankelijke informatie zo goed mogelijk exact en actueel te houden. Niettemin garandeert de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, op geen enkele wijze dat deze informatie juist, compleet en actueel is. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het geheel of een gedeelte van de Website. Met name vormt de op de Website aanwezige en om enigerlei reden verstrekte informatie in geen geval een medisch advies. Derhalve ontheft de raadpleging van de rubrieken van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of raadplegen van een professional in de gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, apotheker, enz.).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen, voortvloeiend uit het bezoeken of gebruiken van de Website. Met name wijst de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en elke schade voortvloeiend uit frauduleuze handelingen van derden via de Website (bijvoorbeeld binnendringing).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, zet middelen in om de veiligheid van de op basis van op de Website verzamelde persoonsgegevens opgestelde bestanden te verzekeren. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, beheerst niet de risico's die verband houden met het functioneren van het internet en wijst u op het bestaan van eventuele risico's inzake de vertrouwelijkheid van via het netwerk verzonden gegevens.

 

9. Hypertext-links

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, tracht om de via de Website toegankelijke informatie zo goed mogelijk exact en actueel te houden. Niettemin garandeert de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, op geen enkele wijze dat deze informatie juist, compleet en actueel is. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, geeft geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende het geheel of een gedeelte van de Website. Met name vormt de op de Website aanwezige en om enigerlei reden verstrekte informatie in geen geval een medisch advies. Derhalve ontheft de raadpleging van de rubrieken van de Website u geenszins van het inwinnen van advies of raadplegen van een professional in de gezondheidszorg (huisarts, kinderarts, apotheker, enz.).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard en/of de gevolgen, voortvloeiend uit het bezoeken of gebruiken van de Website. Met name wijst de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking of ontoegankelijkheid van de Website, het optreden van bugs en elke schade voortvloeiend uit frauduleuze handelingen van derden via de Website (bijvoorbeeld binnendringing).

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, zet middelen in om de veiligheid van de op basis van op de Website verzamelde persoonsgegevens opgestelde bestanden te verzekeren. De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, beheerst niet de risico's die verband houden met het functioneren van het internet en wijst u op het bestaan van eventuele risico's inzake de vertrouwelijkheid van via het netwerk verzonden gegevens.

 

10. Gebruiksvoorwaarden van Youtube

Om de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland te raadplegen, klik hier.

 

11. Wijziging van deze voorwaarden

De Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, informeert u dat de huidige algemene gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaand bericht kunnen worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt door hun online publicatie en worden geacht zonder voorbehoud geaccepteerd te zijn als u na hun online plaatsing de Website bezoekt. Wij raden u aan deze rubriek regelmatig te lezen.

 

12. Geschillen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Franse wetgeving, met name de bepalingen van de Franse wet nr. 004-575 van 21 juni 2004 “Loi pour la confiance dans l'économie numérique” en de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés".

De Franse rechtbanken hebben de territoriale bevoegdheid inzake elk geschil betreffende de Website.