De Stichting Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France, verzamelt persoonlijke gegevens via de website https://www.fondationmustela.com/nl-be en zijn lokale versies of voor mobiele apparaten.

 

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij, als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens, omgaan met persoonsgegevens over onze klanten en potentiële klanten die via de Website zijn verzameld. Houd er rekening mee dat wij ook persoonsgegevens van bezoekers van de Website verzamelen door het gebruik van cookies. Om meer te weten te komen over ons gebruik van cookies, lees ons cookiebeleid.

 

 

 

I. Verwerking van persoonsgegevens

 

1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het doel en de wettelijke basis voor elke verwerking.

 

Categorie van betrokken personen: gezondheidswerkers en iedereen die contact wil opnemen met onze Vennootschap

 

- Soort persoonsgegevens: Uw burgerschap, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, organisatie en beroep en, in het kader van een aanvraag voor een prijs of een onderzoeksbeurs, de gegevens met betrekking tot uw project.

 

Doel van de verwerking: het verzenden van commerciële communicatie (inclusief onze nieuwsbrief), het verzamelen van aanvragen en het beantwoorden van eventuele vragen of verzoeken

 

Juridische basis van de verwerking: ons rechtmatig belang, namelijk om u informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten

 

Wij zijn van mening dat het risico dat verbonden is aan de persoonsgegevens die wij op basis van onze wettelijke belangen verwerken, wordt beheerst en dat, met het oog op uw welzijn en het respect voor uw privacy, dit risico niet overdreven en noch opdringerig is. We hebben ook maatregelen genomen om uw rechten te beschermen door passende bewaartermijnen toe te passen en te zorgen voor passende beveiligingscontroles.

 

Als u ervoor kiest om de gevraagde en noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, is het mogelijk dat wij de door u gevraagde diensten niet kunnen leveren of de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben opgevraagd niet kunnen vervullen. Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is, geven wij dit aan op de formulieren door middel van een sterretje.

 

1.2. Wie is de ontvanger van uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende derden:

- De dienstverleners die onze activiteit ondersteunen en in het bijzonder:

- Hosting- en onderhoudsdienstverleners.

 

Wij hebben deze dienstverleners zorgvuldig geselecteerd en maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens gepast worden beschermd. Al onze dienstverleners zijn op grond van een schriftelijke overeenkomst verplicht om de aan hen verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het doel ons een specifieke dienst te leveren en passende veiligheidsmaatregelen te handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

1.3. Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden buiten de Europese Unie.

 

1.4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij verwijderen de persoonsgegevens die wij na een bepaalde periode verzamelen:

- verwijdering drie jaar na uw laatste contact met ons (bijvoorbeeld een contactaanvraag of een klik op een hypertekstlink in een e-mail).

 

Na deze periodes kunnen wij uw gegevens in archiefbanken bewaren (zonder e-mailmarketing) om te voldoen aan onze fiscale, boekhoudkundige en sociale verplichtingen (van 5 tot maximaal 10 jaar).

 

1.5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen, waaronder het gebruik van uitgebreide firewalls en wachtwoorden om de toegang tot persoonsgegevens te beveiligen. Daarnaast beperken wij de toegang tot persoonsgegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Elke persoon die er toegang toe krijgt, is gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en is getraind in de bescherming van persoonsgegevens.

 

1.6. Uw rechten

Als betrokkene heeft u andere rechten. Deze rechten zijn niet absoluut en elk van deze rechten is onderworpen aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de (Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 en de toepasselijke nationale wetten (in Frankrijk de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978 zoals gewijzigd).

 

- Het recht van toegang: u hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen dat uw persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt, evenals bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit privacybeleid) over het gebruik ervan. U hebt ook het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, door ons te vragen u een kopie van de persoonsgegevens over u te sturen. Hierdoor kunt u weten en controleren of wij uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen weigeren u deze informatie te verstrekken, in het bijzonder wanneer deze informatie persoonsgegevens van een andere persoon bevat of onthult of de rechten van een andere persoon negatief beïnvloedt.

 

- Het recht op correctie: u kunt ons vragen om maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn (bijvoorbeeld als wij een onjuiste naam of adres hebben).

 

- Het recht om te wissen: of "recht om te vergeten", dit recht geeft u in eenvoudige bewoordingen de mogelijkheid om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens te vragen wanneer we bijvoorbeeld geen dwingende reden meer hebben om ze te blijven gebruiken of wanneer het gebruik ervan illegaal is geworden. Dit is echter geen algemeen recht om te wissen en er zijn verschillende uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer we de informatie moeten gebruiken om een rechtsvordering te verdedigen of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

- Het recht om de verwerking te beperken: u hebt het recht om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te "blokkeren" of te verhinderen wanneer wij een rectificatieverzoek beoordelen of als alternatief voor verwijdering. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw persoonsgegevens altijd bewaren, maar we kunnen ze niet verder gebruiken.

 

- Het recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor uw eigen behoeften in verschillende bedrijven (die verschillende voor de verwerking verantwoordelijken zijn). Dit geldt alleen voor persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, die wij met uw toestemming en voor de uitvoering van het contract verwerken en die automatisch worden verwerkt. In dit geval zullen wij u een kopie van uw gegevens in een gestructureerd formaat ter beschikking stellen, vaak gebruikt en leesbaar door een machine of, indien u daarom verzoekt, kunnen wij uw gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking doorgeven (indien technisch mogelijk).

 

- Het recht van verzet: u hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover deze verwerking plaatsvindt in het kader van de legitieme belangen van de Fondation Mustela, onder auspiciën van de Fondation de France. We kunnen echter doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens als we kunnen aantonen dat de verwerking gerechtvaardigd is om dwingende en legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als we deze nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische procedures. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerken.

 

- Het recht om uw toestemming in te trekken: wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

 

2. Algemene Informatie

 

Dit privacybeleid kan periodiek worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van alle belangrijke wijzigingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact mypersonaldata@expanscience.com met ons opnemen op het volgende adres per post: Fondation Mustela - 1 Place des Saisons - 92048 PARIS LA DEFENSE Cedex.

 

Voordat we uw verzoek evalueren, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om u te identificeren. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt en wij u als gevolg daarvan niet kunnen identificeren, kunnen wij weigeren om op uw verzoek te reageren.

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. De Commissie Informatique et Libertés (CNIL) is de gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk (www.cnil.fr).