Psychosociale steun bij kwetsbare zwangere vrouwen, implicaties voor de praktijk

Achtergrond:

Prenatale zorg is van belang in het kader van de preventive van een minder goede zwangerschapsuitkomst. Inadequate prenatale zorg is gerelateerd aan een verhoogd risico op premature geboorte en laag geboortegewicht 1;2. Verschillende studie hebben aangetoond dat er een associatie is tussen soicale kwetsbaarheid en minder optimale prenatale zorgtrajecten3 of het minder vaak krijgen van onderzoeken zoals een echografie of Sceening voor Down syndrome4. In een recente Brusselse cohort studie onderzochten we individuele determinanten van prenatal zorggebruik5 en de resultaten toonden dat wanneer we voor alle variabelen controleren, vooral vrouwen met een lage opleidingsgraad of buitenlandse origine, vooral dan vrouwen van Maghreb origine minder vaak een optimaal zorgtraject doorlopen vergeleken met de andere groepen (adj OR 0.58 (CI 0.37-0.92) en 0.38 (CI 0.22-0.66), respectively). Slechts 38.7% van de vrouwen zonder een diploma hoger onderwijs en 28% van de vrouwen met een Maghreb origine hadden een optimal zorgtraject prenataal. De percentages van vrouwen met een hoge opleiding of niet Maghreb origine zijn respectievenlijk 55.2% en 55%.

 

Doel :

We beogeren een prospectieve observationele studie om het effect van bijkomende psychosociale steun aan kwetsbare zwangere vrouwen in kaart te brengen. Dit psychosociaal ondersteuningsprogramma bestaat uit 4 extra visites: bij de vroedvrouw en de sociaal verpleegkundige van Kind en Gezin, en één huisbezoek. De extra psychosociale ondersteuning verzekerd een women-centred benadering met de focus op het kind, de moeder, de ouder en de context, waarbij externe barriers om zorg te gebruiken worden geminimaliseerd. Vrouwen kijgen informatie op maat dewelke relevant is om zorggebruik te stimuleren en de ervaren stress te minimaliseren. Daarnaast wordt ook administratieve ondersteuning geboden.
We onderzoeken of deze bijkomende sociale steun, naast de Medische opvolging een effect heeft op (1) het doorlopen van een adequaat prenataal zorgtraject en (2) resulteert in een beter sociaal netwerk, (3) een grotere tevredenheid en (4) vermindere aanwezigheid van psychosociale stress, depressie. Deze effecten zullen worden bekeken door vrouwen in onze studie te vergelijken met vrouwen in onze controle groep, die niet deelnemen aan de bijkomende consultaties. Verder zullen we ook kijken naar effecten op (5) geboorte outcome.


Team:

Zeynep Almaci, Ann Linster, Ann Van Breedam, An Spinnoy, Katelijne De Koster, Dr Monika Laubach, Prof dr Leonardo Gucciardo en Prof dr Katrien Beeckman

Nursing and Midwifery research group, UZ Brussel, Vrije Universiteit Brussel